Informatyk ds. administrowania systemami i siecią teleinformatyczną - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Informatyk ds. administrowania systemami i siecią teleinformatyczną
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-02-13
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInformatyk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 41490 z dnia 24 stycznia 2019 r.

 

Oferty do 13 lutego 2019

wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Opolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Informatyk

ds. administrowania systemami i siecią teleinformatyczną

w Wydziale Administracyjno – Technicznym, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Opole                  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42,  45-035 Opole

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w siedzibie Urzędu.

2. Wysiłek fizyczny.

3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

4. Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:  zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe.

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

ZAKRES ZADAŃ

 • Administrowanie lokalną siecią komputerową, konfigurowanie lokalnych usług sieciowych (np. serwerów plików, licencji) i zabezpieczeń (w tym polityki grup zabezpieczeń), wykonywanie archiwizacji danych z serwerów w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci komputerowej.
 • Konfigurowanie łączności z Internetem,  zapór sieciowych, serwisów WWW, poczty elektronicznej, VPN i baz danych w celu zapewnienia właściwej łączności i pracy systemów teleinformatycznych.
 • Tworzenie i utrzymanie stron internetowych na serwerach WIOŚ oraz serwerach obcych w celu prezentowania informacji o Inspektoracie.
 • Instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania na serwerach i komputerach użytkowników w celu umożliwienia korzystania ze sprzętu.
 • Bezpośrednie wsparcie użytkowników usług informatycznych w celu zapewnienia prawidłowej pracy w systemach.
 • Konfiguracja usług Inspektoratu na ePUAP i OPCU oraz nadzór na certyfikatami kwalifikowanymi użytkowników i serwerów  w celu bezpiecznej pracy.
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii sprzętu komputerowego, wnioskowanie oraz opiniowanie zakupów w tym zakresie i kontakt z firmami branżowymi w celu zapewnienia sprawnej pracy Inspektoratu.
 • Obsługiwanie wniosków o założenie kont, nadawanie, modyfikowanie lub odbieranie uprawnień użytkownikom w celu zapewnienia dostępu do systemów informatycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie  informatyczne lub inne pokrewne z dziedziny informatyki
 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w obszarze informatyki lub telekomunikacji /  administrowania siecią lokalną i serwisami internetowymi
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu systemów operacyjnych z rodziny Windows
 • Znajomość Active Directory
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu zasad działania sieci komputerowej, w tym protokołów TCP/IP i SMB
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu budowy sprzętu komputerowego
 • Prawo jazdy kat B
 • Komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym – czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej oraz umożliwiające korespondencję mailową z wsparciem technicznym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie:  wyższe o profilu informatycznym,  teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym
 • Znajomość systemu operacyjnego Linux lub dowolnego z rodziny Unix
 • Znajomość języka programowania stron internetowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13 lutego 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 42.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pan Sebastian Dalkowski, e-mail: RODO[at]opole[dot]pios[dot]gov[dot]pl">, tel. 77 402 11 54
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Nabór  - Informatyk ”
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69 

Wyniki naboru

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 41490 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Data ogłoszenia: 24 stycznia 2019

 • Data wyniku: 22 lutego 2019
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: Informatyk

Nazwa urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

 

Wyniki naboru:

nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata
Opublikował(a): Klysek Małgorzata
Liczba wyświetleń: 441

Data wytworzenia: 2019-01-23 13:34:44
Data publikacji: 2019-01-23 13:35:00
Ostatnio aktualizował(a): Klysek Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-02-22 09:04:54

Historia zmian artykułu:
2019-02-22 09:04:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, wynik v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.