Nabór na stanowisko: Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony wód w Wydziale Inspekcji (Kędzierzyn-Koźle) - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Nabór na stanowisko: Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony wód w Wydziale Inspekcji (Kędzierzyn-Koźle)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-06-08
MiejscowośćKędzierzyn-Koźle
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 27751 z dnia 24 maja 2018 r.

 

Oferty do 8 czerwca 2018

wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Opolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor

ds. kontroli w zakresie ochrony wód

w Wydziale  Inspekcji

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Kędzierzyn - Koźle, ul. K.Miarki 1/10                        Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,  ul. Nysy Łużyckiej 42,  45-035 Opole

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.

2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

5. Zagrożenie korupcją.

6. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

7. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:  zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty gospodarcze i organy administracji w zakresie ochrony wód, uwalniania do wód organizmów genetycznie zmodyfikowanych, preparatów biobójczych, substancji chemicznych i ich mieszanin, stosowania nawozów oraz sprawdzanie prawidłowości prowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska w celu sprawdzenia dotrzymywania obowiązków wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych.
 • Wykonywanie interwencyjnych prac kontrolnych w przypadkach okresowego nadmiernego zanieczyszczenia wód oraz opracowywanie wyników rozpoznania terenowego w celu stwierdzenia wielkości przekroczeń.
 • Opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, zawiadomień o stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych warunków odprowadzania ścieków i  poboru wody oraz wniosków o zastosowanie sankcji karnych w trybie przepisów o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji, a także wystąpień do Sądu lub Prokuratury oraz współpraca z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony wód w celu oceny prawidłowości funkcjonowania przepisów ochrony środowiska.
 • Sprawdzanie poprawności decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych  i pozwoleń zintegrowanych w ramach kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu wyeliminowania niezgodności z przepisami prawa.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym: projektów decyzji nakładających kary pieniężne za nieprzestrzeganie warunków korzystania   ze środowiska  oraz dotyczących kosztów kontroli; prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji administracyjnych; kierowanie wniosków do sądów rejonowych oraz organów prokuratury w zakresie  ochrony wód w celu prowadzenia egzekucji należności przez służby finansowe WIOŚ.
 • Weryfikacja rocznych raportów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie nałożonego na WIOŚ; administrowanie bazą PRTR w celu sprawdzenia ich poprawności.
 • Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdawczości z wykonania zadań,  podzadań oraz mierników dla układu zadaniowego budżetu oraz do planów kontroli Wydziału Inspekcji w celu realizacji wytycznych określonych przez GIOŚ oraz realizacji zadań  z zakresu kontroli  przestrzegania prawa ochrony środowiska.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, biologia, chemia
 • znajomość ustawy Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawy o produktach biobójczych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie:  wyższe - inżynieria środowiska, ochrona środowiska, chemia, biologia
 • Patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie patentu żeglarskiego stermotorzysty żeglugi śródlądowej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 8 czerwca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Nabór – Inspektor ds. wód – Kędzierzyn- Koźle”
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2200,00 zł
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 27751 z dnia 24 maja 2018 r.

 • Data ogłoszenia: 24 maja 2018
 • Data wyniku: 19 czerwca 2018
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: Inspektor

Nazwa urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

 

Wyniki naboru:

Brak ofert kandydatek/kandydatów
 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata
Opublikował(a): Klysek Małgorzata
Liczba wyświetleń: 521

Data wytworzenia: 2018-05-23 13:20:14
Data publikacji: 2018-05-23 13:21:59
Ostatnio aktualizował(a): Klysek Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 11:53:09

Historia zmian artykułu:
2018-06-19 11:53:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.