Nabór na stanowisko: Analityk ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Nabór na stanowisko: Analityk ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-09-28
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaAnalityk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 34479 z dnia 21 września 2018 r.

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Oferty do 28 września 2018

wymiar etatu: 0,75

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Opolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Analityk ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku

w Laboratorium 

(Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Środowiska)

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Opole                                                             Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,  ul. Nysy Łużyckiej 42,  45-035 Opole

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Wysiłek fizyczny

2. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.

3. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (narażenie na substancje chemiczne np. stężone kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne).

4. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

5. Manualne pobieranie próbek wód, ścieków, gleb, obsługa urządzeń do badań parametrów środowiska ogólnego.

6. Korzystanie z samochodu służbowego.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:  

- zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

- urządzenia pomiarowe – pehametr, konduktometr, tlenomierz, waga laboratoryjna,  przewoźne laboratorium do pomiarów hałasu w środowisku.

Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Pobieranie próbek w celu wykonania badań fizycznych, chemicznych i biologicznych.
 • Wykonywanie pomiarów w terenie w celu ilościowego określenia zawartości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska, w tym pomiary w środowisku hałasu od instalacji i hałasu komunikacyjnego.
 • Sprawdzanie i weryfikowanie wyników uzyskanych w trakcie przeprowadzania badań w celu dostarczenia miarodajnych i rzetelnych wyników  oraz obliczanie niepewności pomiarów w celu określenia wielkości rozrzutu wielkości mierzonej.
 • Wykonywanie obowiązków związanych z walidacją lub potwierdzeniem, w celu ustalenia, że stosowane metody analityczne są stabilne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania.
 • Sprawdzanie i wykonywanie konserwacji i regulacji powierzonego wyposażenia laboratorium w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników badań.
 • Wykonywanie obowiązków służbowych, z tytułu pełnienia dyżuru w dniach wolnych od pracy (na wypadek akcji związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom) w celu pobierania prób i wykonania pomiarów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie –kierunek: ochrona środowiska, chemia, elektrotechnika, elektronika, informatyka, biologia, biotechnologia
 • wiedza specjalistyczna z zakresu pobierania próbek środowiskowych do badań fizyko-chemicznych i biologicznych,
 • wiedza specjalistyczna z zakresu pomiarów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska (imisji, emisji do powietrza, hałasu,  pól elektromagnetycznych, innych badań środowiska ogólnego),
 •  wiedza specjalistyczna z zakresu technik analitycznych oraz statystyki laboratoryjnej,
 • znajomość programu komputerowego MsExcel,
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe – kierunek: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, elektronika, elektrotechnika, informatyka, biologia, biotechnologia.
 • szkolenie z zakresu stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28 września 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 42.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pani Katarzyna Wieczorkiewicz, e-mail: RODO[at]opole[dot]pios[dot]gov[dot]pl">, tel. 77 453 99 06
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Nabór – Analityk”
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1650,00 zł
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 34479 z dnia 21 września 2018 r.

 • Data ogłoszenia: 21 września 2018
 • Data wyniku: 22 października 2018
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: Analityk

Nazwa urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

 

Wyniki naboru:

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

 Marek Pańczyk, Ozimek

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata
Opublikował(a): Klysek Małgorzata
Liczba wyświetleń: 373

Data wytworzenia: 2018-09-20 12:02:53
Data publikacji: 2018-09-20 12:03:17
Ostatnio aktualizował(a): Klysek Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2018-10-22 10:52:12

Historia zmian artykułu:
2018-10-22 10:52:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, wynik v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.