Nabór na stanowisko: Referent - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Menu pomocnicze
Nabór na stanowisko: Referent
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-09-11
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaReferent
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 14716 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

Oferty do 11 września 2017

wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Opolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Referent

ds. administracyjno-technicznych

w Wydziale Administracyjno – Technicznym, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Opole                                                             Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w siedzibie Urzędu.

2. Wysiłek fizyczny.

3. Zagrożenie korupcją.

4. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:  zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu nadzoru nad gospodarowaniem składnikami majątkowymi Inspektoratu.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z zamawianiem i rozliczaniem mandatów karnych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz wnioskowanie o wydawanie upoważnień do ich nakładania w celu dokumentowania i ewidencjonowania mandatów karnych.
 • Prowadzenie spraw dot. stanu technicznego budynku, w tym książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej budynku oraz wnioskowanie o przeprowadzanie przeglądów technicznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na zarządcę.
 • Prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń dla Inspektoratu i użyczaniem gruntów pod manualne i automatyczne stacje pomiarowe, przygotowywanie umów najmu i użyczenia oraz dokonywanie rozliczeń na podstawie zawartych umów w celu realizacji zadań statutowych nałożonych na Inspektorat.
 • Prowadzenie kontroli kompletności, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji w zakresie projektów centralnych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektów w celu realizacji zobowiązań wynikających z procedur projektowych.
 • Przygotowywanie zbiorczych, rocznych i kwartalnych planów pracy Inspektoratu oraz sprawozdań z ich realizacji w celu monitorowania realizacji zadań.
 • Prowadzenie spraw dot. administrowania mieniem Inspektoratu, w tym w zakresie opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, podatków oraz innych opłat eksploatacyjnych w celu właściwego gospodarowania majątkiem.
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań, zestawień i rejestrów w zakresie administracyjnym w tym nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej w celu analizy i przekazywania danych właściwym organom.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie - kierunek : administracja
 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • wiedza specjalistyczna z zakresu przepisów dot.  środków trwałych w jednostkach budżetowych
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Ustawy  Prawo zamówień publicznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie postępowania mandatowego
 •  komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie:  Wyższe – kierunek : administracja
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 września 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Nabór – Referent ds. administracyjno-technicznych".
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne.
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów
  e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2100,00 zł
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 14716 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 • Data ogłoszenia: 31 sierpnia 2017
 • Data wyniku: 22 września 2017
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: Referent

Nazwa urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

 

Wyniki naboru:

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Sebastian Dalkowski, Gwoździany

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 1137

Data wytworzenia: 2017-08-30 10:04:16
Data publikacji: 2017-08-30 13:25:23
Ostatnio aktualizował(a): Klysek Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2017-09-22 13:09:57

Historia zmian artykułu:
2017-09-22 13:09:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.