Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Nabór na stanowisko: Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony środowiska przed odpadami i międzynarodowego obrotu odpadami
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-07-17
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 12252 z dnia 23 czerwca 2017 r.

 

Oferty do 17 lipca 2017

wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Opolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor

ds. kontroli w zakresie ochrony środowiska przed odpadami i międzynarodowego obrotu odpadami

w Wydziale  Inspekcji

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Opole                                                                                         Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.

2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

5. Zagrożenie korupcją.

6. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

7. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:  zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty gospodarcze oraz organy administracji w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi, przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, preparatami i substancjami chemicznymi, preparatami biobójczymi, gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz rejestrowanie wyników kontroli w celu sprawdzenia dotrzymywania obowiązków wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych.
 • Sprawdzanie stanu gospodarki odpadami w kontrolowanych podmiotach, zagospodarowania wysypisk, stosowania odpowiedniej technologii składowania odpadów, możliwości wystąpień nadzwyczajnych zagrożeń środowiska z ich strony oraz czy eksploatacja prowadzona jest zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji w celu eliminowania negatywnego wpływu na środowisko.
 • Opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych, wystąpień do organów Prokuratury i Sądów Rejonowych oraz współpraca z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony środowiska przed odpadami oraz powierzchni ziemi w celu oceny prawidłowości funkcjonowania przepisów ochrony środowiska.
 • Dokonywanie w formie opisowej i graficznej bieżącej oraz okresowej oceny stanu eksploatacji składowisk i wysypisk oraz urządzeń do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów w celu udokumentowania poprawności eksploatacji składowiska.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, nakładających kary pieniężne za magazynowanie odpadów niezgodnie z ustalonymi warunkami lub niezgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska określonymi w decyzjach właściwych organów, prowadzenie w miarę potrzeb rozpraw administracyjnych, przygotowywanie projektów decyzji dotyczących kosztów przeprowadzania kontroli w celu wyegzekwowania należności finansowych za niezgodne z przepisami postępowanie pogarszające stan środowiska.
 • Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdawczości z wykonania zadań, podzadań oraz mierników dla układu zadaniowego budżetu oraz do planów kontroli Wydziału Inspekcji w celu realizacji wytycznych określonych przez GIOŚ oraz realizacji zadań z zakresu kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska.
 • Sprawdzanie w miarę potrzeb w czasie kontroli podmiotów gospodarczych poprawności dokumentów i opracowań będących podstawą do wydania decyzji zezwalających na wytwarzanie odpadów oraz usuwanie, wykorzystanie i unieszkodliwianie  przez odbiorców odpadów niebezpiecznych w celu oceny zgodności z obowiązującymi przepisami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, chemia
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów wykonawczych
 • znajomość Dyrektywy SEVESO III
 • znajomość ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i przepisów wykonawczych
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie:  wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, chemia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17 lipca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Nabór – Inspektor ds. odpadów – Opole”
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne.
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2100,00 zł
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06, 
  77 453-00-69 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 12252 z dnia 23 czerwca 2017 r.

 • Data ogłoszenia: 23 czerwca 2017
 • Data wyniku: 10 sierpnia 2017
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: Inspektor

Nazwa urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

 

Wyniki naboru:

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Liliana Glinkowska. Błachów

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hetmanowska Jolanta
Wprowadził(a): Hetmanowska Jolanta
Opublikował(a): Hetmanowska Jolanta
Liczba wyświetleń: 879

Data wytworzenia: 2017-06-22 09:52:44
Data publikacji: 2017-06-22 12:08:53
Ostatnio aktualizował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2017-08-10 10:28:10

Historia zmian artykułu:
2017-08-10 10:28:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, V1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki