Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Nabor na stanowisko Inspektora ds. REACH Opole
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-12-01
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Inspektor

ds. kontroli w zakresie ochrony środowiska (REACH) i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem

w Wydziale Inspekcji

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zadanie 1: Prowadzenie prac inspekcyjno-kontrolnych, rejestrowanie i interpretacja tych prac dotyczących całokształtu zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz z substancjami i preparatami chemicznymi w nadzorowanych zakładach, a w szczególności prowadzenie kontroli w zakładach w celu sprawdzenia realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i decyzji administracyjnych.

Zadanie 2: Przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem właściwych metod prowadzenia dokumentacji związanej z produkcją, wykorzystaniem i obrotem substancjami i preparatami chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zadanie 3: Opracowywanie wniosków z przeprowadzonych prac kontrolno- inspekcyjnych, zarządzeń pokontrolnych, decyzji, projektów wystąpień do organów Prokuratury oraz Sądów Rejonowych, współpraca z organami samorządowymi w zakresie substancji preparatów chemicznych  w celu ograniczenia lub likwidacji naruszeń oraz ukarania winnych stwierdzonych naruszeń.

Zadanie 4: Sprawdzanie, weryfikacja sprawozdań PRTR (krajowy rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń)  w ramach kontroli podmiotów gospodarczych w celu sprawdzenia ich poprawności.

Zadanie 5: Przygotowywanie projektów administracyjnych w tym projektów decyzji nakładających kary pieniężne za nieprzestrzeganie warunków użytkowania środowiska oraz dotyczących kosztów kontroli w zakresie substancji i preparatów chemicznych w celu wymierzania kar pieniężnych za przekroczenia emisji dopuszczalnej zanieczyszczeń do powietrza.

Zadanie 6. Przygotowywanie opracowań z zakresu ochrony środowiska, substancji i preparatów chemicznych w celu oceny stanu realizacji obowiązków.

Zadanie 7: Sprawdzanie poprawności kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w ramach kontroli podmiotów gospodarczych w celu doprowadzenia do ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym i faktycznym.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.

2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

5. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

6. Zagrożenie korupcją.

7. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 

Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne:  konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach,  brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

niezbędne:

-wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, farmaceutyczne lub chemia

 

pozostałe wymagania niezbędne:

-Znajomość ustawy Prawo ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych;

-Znajomość ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i przepisów wykonawczych;

-Znajomość ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i przepisów wykonawczych;

-Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.12.2006r. 1907/2006 REACH;

-Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych;

-Znajomość ustawy o Planowaniu przestrzennym, Prawo budowlane i przepisów wykonawczych;

-Znajomość ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i przepisów wykonawczych;

-Znajomość ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową i przepisów wykonawczych;

-Znajomość technik i technologii stosowanych w procesach oczyszczania gazów odlotowych;

-Znajomość podstawowych procesów związanych z emisją pyłów i gazów do środowiska;

-Dyspozycyjność;

-Komunikatywność;

-Umiejętność obsługi komputera

-Prawo jazdy kat. B.

 

wymagania dodatkowe :

-wykształcenie wyższe techniczne- inżynieria środowiska, ochrona środowiska, chemia

-język angielski na poziomie B1

-umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

-Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

-Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych

 

Termin składania dokumentów: 

2015-12-01

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór na stanowisko Inspektora ds. REACH - Opole". Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów
w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 453-99-06,  77 453-00-69 lub 77 402-11-51.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 175394

Data ukazania się ogłoszenia: 20-11-2015

Na stanowisko: Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony środowiska (REACH) i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem w Wydziale Inspekcji

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45 – 035 Opole

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:

  1. Data publikacji wyniku: 2016 – 04 -27

Wybrany kandydat: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów.

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 2558

Data wytworzenia: 2015-11-19 12:40:44
Data publikacji: 2015-11-19 12:41:05
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2016-04-27 15:02:58

Historia zmian artykułu:
2016-04-27 15:02:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-04-20 17:01:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2016-04-20 16:09:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta układu strony
2015-11-19 12:55:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, Przeniesienie z sekcji "Oferty pracy" do sekcji "Ogłoszenia o naborach"
2015-11-19 12:48:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.3
2015-11-19 12:46:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2
2015-11-19 12:44:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2
2015-11-19 12:43:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki