Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy ds. budżetu i finansów
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-08-21
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaksięgowy
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

księgowy ds. budżetu i finansów

w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zadanie 1: Księgowanie dowodów księgowych w celu sporządzania sprawozdań dla jednostki nadzorującej.

 

Zadanie 2: Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac w celu rozliczania się z pracownikami za wykonaną pracę.

 

Zadanie 3: Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników w celu sporządzania dokumentacji do ZUS-u (RP7) oraz zaświadczeń pracowniczych.

 

Zadanie 4: Prowadzenie dokumentacji i obliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych  w celu bieżącego rozliczenia się z ZUS-em.

 

Zadanie 5: Sporządzanie deklaracji i rozliczanie się z ZUS w celu przekazania informacji o ubezpieczonych i ubezpieczającym.

 

Zadanie 6: Obliczanie podatku od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji rozliczeń do Urzędu Skarbowego w celu przekazania odpowiedniej kwoty podatku.

 

Zadanie 7: Naliczanie zasiłków chorobowych  w celu naliczenia płac pracowników i rozliczenia się z ZUS-em.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. Praca w siedzibie Urzędu.

2. Krajowe wyjazdy służbowe.

3. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 

Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne:  konieczność poruszania się po schodach,  brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

niezbędne:

 • wykształcenie: średnie  ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy  doświadczenia zawodowego w zakresie płac i rachunkowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o ubezpieczeniach społecznych
 • znajomość oprogramowania PROGMAN FINANSE PREMIUM, FAKT
 • komunikatywność

 

wymagania dodatkowe :

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • szkolenie w zakresie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń w zakresie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

 

Termin składania dokumentów: 

2015 -08 - 21

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole
 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór na stanowisko: księgowy". Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 453-99-06,  77 453-00-69 lub 77 402-11-51.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 172180

Data ukazania się ogłoszenia: 13-08-2015

Na stanowisko:  księgowy ds. budżetu i finansów

 

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu:  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

Status: Nabór zakończony


Wyniki naboru:

 

1.Data publikacji wyniku: 2015-09-10


Wybrany kandydat: Agnieszka Szymocha, Stare Siołkowice

 

 

 

Wytworzył(a): Małgorzata Klysek
Wprowadził(a): Sałek Anna
Opublikował(a): Sałek Anna
Liczba wyświetleń: 1251

Data wytworzenia: 2015-08-12 11:04:45
Data publikacji: 2015-08-12 11:08:40
Ostatnio aktualizował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 17:09:29

Historia zmian artykułu:
2016-04-20 17:09:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-09-14 11:01:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.6
2015-09-10 13:34:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.6
2015-09-10 13:04:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.5
2015-08-17 19:39:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Zmiana układu strony.
2015-08-12 12:19:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sałek Anna, v.2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki