Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Załącznik do zarządzenia
Wojewody Opolskiego nr 177/11
z dnia 5 października 2011r.
 

STATUT
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA
W OPOLU

 

§ 1

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem”, zapewnia Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, zwanemu dalej „Wojewódzkim Inspektorem”, wykonywanie zadań Inspekcji Ochrony Środowiska ustalonych w ustawach i przepisach szczególnych, zgodnie z ogólnymi kierunkami działania, zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 2

Wojewódzki Inspektorat jest urzędem rządowej administracji zespolonej w województwie, obsługującym Wojewódzkiego Inspektora, który działa na obszarze województwa opolskiego.

§ 3

Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Opole.

§ 4

Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową i dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu.

§ 6

 

 1. Organizację Wojewódzkiego Inspektoratu stanowią następujące komórki organizacyjne, kierowane odpowiednio przez kierowników tych komórek:
  1. Wydział Inspekcji,
  2. Wydział Monitoringu Środowiska,
  3. Laboratorium
  4. Wydział Administracyjno-Techniczny, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych,
  5. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych
  oraz samodzielne stanowiska pracy do spraw:
  1. prawnych,
  2. przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. obronnych,
  4. współpracy międzynarodowej,
  5. Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

Wytworzył(a): Hrebeniuk Krzysztof
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof
Opublikował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Liczba wyświetleń: 2058

Data wytworzenia: 2014-11-18 23:20:44
Data publikacji: 2014-11-18 23:20:48
Ostatnio aktualizował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 16:44:55

Historia zmian artykułu:
2016-04-20 16:44:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-03-31 13:59:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v3
2014-11-19 13:23:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki