Referent ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawnym - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Referent ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawnym
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-09-16
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaReferent
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 53424 z dnia 3 września 2019 r.

 

Oferty do:  16 września 2019

wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Referent ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawnym 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Opole               Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42,  45-035 Opole

                                             

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 1. Praca w siedzibie Urzędu.
 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 4. Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie wniosków kierowanych do WIOŚ w Opolu w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej w celu terminowej i zgodnej z prawem realizacji obowiązków ustawowych przez WIOŚ w Opolu.
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym w celu przymusowej realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym.
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie decyzji oraz realizacja postępowań odwoławczych i skargowych w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań ustawowych przez WIOŚ w Opolu.
 • Wsparcie prac komisji powoływanych przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu (m.in. dyscyplinarnej, socjalnej oraz oceniającej i inwentaryzacyjnej składników majątku rzeczowego) w celu nadzoru nad czynnościami realizowanymi przez komisje powoływane w ramach bieżącej działalności WIOŚ w Opolu.
 • Przygotowywanie wniosków do sądów o ukaranie oraz zawiadomień do prokuratury w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia przeciwko środowisku lub podejrzenia popełnienia przestępstwa w celu skutecznej realizacji zadań ustawowych przez WIOŚ w Opolu.
 • Realizacja wniosków z zakresu umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty kar pieniężnych i odsetek oraz rozpatrywanie skarg dłużników w tym zakresie w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań ustawowych przez WIOŚ w Opolu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość  ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego,  o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji,  o Inspekcji Ochrony Środowiska, o dostępie do informacji publicznej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe prawnicze,  administracyjne lub w zakresie ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji państwowej lub samorządowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Przeszkolenie w zakresie egzekucji administracyjnej, udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie egzekucji administracyjnej, udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16 września 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 42.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail RODO[at]opole[dot]pios[dot]gov[dot]pl"> lub listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem:  "Referent ds. obsługi prawnej
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 53424 z dnia 3 września 2019 r.

 • Data ogłoszenia: 3 września 2019 r.
 • Data wyniku:  3 października 2019 r.
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: Referent

Nazwa urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

 

Wyniki naboru:

Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata


 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata
Opublikował(a): Klysek Małgorzata
Liczba wyświetleń: 201

Data wytworzenia: 2019-09-02 10:29:44
Data publikacji: 2019-09-02 14:04:14
Ostatnio aktualizował(a): Klysek Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-10-03 09:39:36

Historia zmian artykułu:
2019-10-03 09:39:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.