Referent ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawnym - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Referent ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawnym
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-04-23
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaReferent
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 45857 z dnia 09 kwietnia 2019 r.

 

Oferty do:  23 kwietnia 2019

wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 3

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Referent ds. obsługi prawnej w Wydziale Prawnym 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Opole                   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,  ul. Nysy Łużyckiej 42,  45-035 Opole                                  

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 1. Praca w siedzibie Urzędu.
 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 4. Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie wniosków kierowanych do WIOŚ w Opolu w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej w celu terminowej i zgodnej z prawem realizacji obowiązków ustawowych przez WIOŚ w Opolu.
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym w celu przymusowej realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym.
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie decyzji oraz realizacja postępowań odwoławczych i skargowych w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań ustawowych przez WIOŚ w Opolu.
 • Udzielanie pomocy prawnej komisjom powoływanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu (m.in. dyscyplinarnej, socjalnej oraz oceniającej i inwentaryzacyjnej składników majątku rzeczowego) w celu nadzoru nad czynnościami realizowanymi przez komisje powoływane w ramach bieżącej działalności WIOŚ w Opolu.
 • Przygotowywanie wniosków do sądów o ukaranie oraz zawiadomień do prokuratury w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia przeciwko środowisku lub podejrzenia popełnienia przestępstwa w celu skutecznej realizacji zadań ustawowych przez WIOŚ w Opolu.
 • Realizacja wniosków z zakresu umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty kar pieniężnych i odsetek oraz rozpatrywanie skarg dłużników w tym zakresie w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań ustawowych przez WIOŚ w Opolu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość  ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego,  o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji,  o Inspekcji Ochrony Środowiska, o dostępie do informacji publicznej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe prawnicze,  administracyjne lub w zakresie ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji państwowej lub samorządowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Przeszkolenie w zakresie egzekucji administracyjnej, udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie egzekucji administracyjnej, udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23 kwietnia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).    
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 42.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pan Sebastian Dalkowski, e-mail: RODO[at]opole[dot]pios[dot]gov[dot]pl">, tel. 77 402 11 54
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  " Referent ds. obsługi prawnej
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 45857 z dnia 09 kwietnia 2019 r.

 • Data ogłoszenia: 09 kwietnia 2019 r.
 • Data wyniku:  01 lipca 2019 r.
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: Referent

Nazwa urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata

 

Aleksandra Waksenburg        Opole

Agnieszka Chodorowska       Opole

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata
Opublikował(a): Klysek Małgorzata
Liczba wyświetleń: 523

Data wytworzenia: 2019-04-08 10:11:22
Data publikacji: 2019-04-08 13:32:11
Ostatnio aktualizował(a): Klysek Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-07-01 09:36:50

Historia zmian artykułu:
2019-07-01 09:36:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, v.1
2019-04-08 13:34:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.