Regulamin WIOŚ - WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Zatwierdzam
Ryszard Wilczyński
Wojewoda Opolski
Opole, dnia 5 października 2011
Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2011
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie wykonuje zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu.
 2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu zapewnia Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska realizację zadań ustawowych oraz ogólnych kierunków działania, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu jest jednostką budżetową działającą w ramach rządowej administracji zespolonej w województwie, obejmującą swym zasięgiem teren województwa opolskiego.
 4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ma swoją siedzibę w Opolu, przy ul. Nysy Łużyckiej 42.

§ 2

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206, z późn. zm.),
 3. zarządzenia nr 177/11 Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Opolu,
 4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad I sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 129, poz. 747),
 5. niniejszego regulaminu.

§ 3

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu realizuje zadania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska wynikające w szczególności z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.).

§ 4

Użyte w niniejszym regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają odpowiednio:

 1. Główny Inspektor - Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 2. wojewódzki inspektor - Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu,
 3. wojewódzki inspektorat - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,
 4. zastępca wojewódzkiego inspektora - Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 5. komórka organizacyjna - wydział, laboratorium, samodzielne stanowisko pracy.

§ 5

Regulamin organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu określa:

 • zadania wojewódzkiego inspektoratu,
 • strukturę organizacyjną wojewódzkiego inspektoratu,
 • zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu,
 • uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności pracowników wojewódzkiego inspektoratu.
 

Rozdział II

Zadania wojewódzkiego inspektoratu

§ 6

Do zadań wojewódzkiego inspektoratu w szczególności należy:

 1. prowadzenie działalności kontrolnej, w tym także kontrola działalności zakładów będących potencjalnymi źródłami poważnych awarii i nadzór nad usuwaniem skutków tych awarii,
 2. kontrola oddawania do użytkowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 3. przygotowywanie decyzji administracyjnych i zarządzeń pokontrolnych,
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska oraz postępowania egzekucyjnego,
 5. opracowywanie wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wykonywanie zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, określonych w wieloletnich programach PMŚ przez Głównego Inspektora dla województwa opolskiego,
 6. koordynacja działań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa,
 7. gromadzenie wyników pomiarów stanu środowiska uzyskiwanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
 8. analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych danych oraz sporządzanie okresowych ocen stanu środowiska w województwie,
 9. sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska,
 10. przedkładanie Głównemu Inspektorowi informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa za dany rok,
 11. pobieranie próbek oraz wykonywanie badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych kontroli, działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii, a także na rzecz monitoringu środowiska oraz na zlecenie klienta zewnętrznego,
 12. wdrażanie nowych metod analitycznych i systemów pomiarowo-kontrolnych,
 13. udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i badaniach porównawczych w zakresie prowadzonych przez laboratorium analiz i badań,
 14. doskonalenie wdrożonego w laboratorium Systemu Zarządzania Jakością.
 15. udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i badaniach porównawczych w zakresie prowadzonych przez laboratorium analiz i badań,
 16. doskonalenie wdrożonego w laboratorium Systemu Zarządzania Jakością.
 17. udostępnianie informacji o środowisku zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 18. realizacja zadań obronnych, a na czas "W" dodatkowo realizacja planu operacyjnego dla województwa opolskiego.
 19. Wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
 

Rozdział III

Zasady kierowania wojewódzkim inspektoratem

§ 7

 1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje wojewódzki inspektor przy pomocy zastępcy wojewódzkiego inspektora oraz kierowników komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu.
 2. Do wyłącznej akceptacji, podpisu i podejmowania decyzji przez wojewódzkiego inspektora zastrzeżone są:
  1. sprawy związane z działalnością wojewódzkiego inspektora, w tym:
   1. roczne plany pracy,
   2. wojewódzkie programy monitoringu środowiska,
   3. roczne informacje o realizacji zadań,
   4. wydawanie zarządzeń pokontrolnych,
   5. wydawanie decyzji administracyjnych,
   6. wszczynanie egzekucji, jeśli obowiązek wynika z mocy prawa lub decyzji administracyjnych,
   7. zatwierdzanie i ustanawianie do stosowania polityki jakości laboratorium,
   8. zatwierdzanie i ustanawianie do stosowania dokumentów systemu zarządzania w laboratorium tj. Księgi jakości i procedur ogólnych systemu zarządzania,
  2. pisma kierowane do:
   1. Głównego Inspektora oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
   2. Wojewody Opolskiego, marszałka województwa, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów,
   3. kierowników innych zespolonych służb, inspekcji i straży,
   4. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
   5. organów kontroli państwowej,
  3. sprawy dotyczące zasad realizacji budżetu wojewódzkiego inspektoratu,
  4. sprawy kadrowe, w tym:
   1. nawiązywanie, zmiana, rozwiązywanie stosunku pracy oraz awansowanie i przeszeregowywanie pracowników wojewódzkiego inspektoratu,
   2. występowanie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o powołanie i odwołanie zastępcy wojewódzkiego inspektora.
 3. Wojewódzki inspektor może upoważnić zastępcę wojewódzkiego inspektora do podpisywania w jego imieniu pism i innych dokumentów związanych ze sprawami, o których mowa w ust.2.
 4. W sprawach nie zastrzeżonych wyłącznie dla wojewódzkiego inspektora, podejmuje decyzje i podpisuje pisma zastępca wojewódzkiego inspektora.
 5. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy na samodzielnych stanowiskach parafują pisma dotyczące zakresu działania swoich komórek organizacyjnych i swoich stanowisk, przekazywane do podpisu przez wojewódzkiego inspektora i zastępcę wojewódzkiego inspektora.
 6. Korespondencja i dokumenty, z których wynikają zobowiązania i skutki finansowe, wymagają uzgodnienia z głównym księgowym i zaparafowania przez niego.
 7. Sprawy związane z ochroną informacji niejawnych prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 8

 1. Wojewódzki inspektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników wojewódzkiego inspektoratu i kieruje jego pracą na zasadzie jednosobowego kierownictwa. Odpowiada przed Wojewodą oraz przed Głównym Inspektorem za wyniki pracy wojewódzkiego inspektoratu.
 2. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania na podstawie rocznych planów pracy zatwierdzonych przez Wojewodę, uwzględniających ogólne kierunki działania, zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 3. Wojewódzki inspektor samodzielnie realizuje budżet wojewódzkiego inspektoratu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
 4. W oparciu o roczny plan pracy wojewódzki inspektor ustala z kierownikami komórek organizacyjnych kwartalne plany dotyczące działań: inspekcyjno-kontrolnych (plany kontroli Wydziału Inspekcji), pomiarowo-badawczych (plany pracy Laboratorium) oraz związanych z opracowaniem informacji i ocen stanu środowiska (plany pracy Wydziału Monitoringu Środowiska).
 5. Zastępca wojewódzkiego inspektora odpowiada przed wojewódzkim inspektorem za całokształt funkcjonowania wojewódzkiego inspektoratu, a w szczególności za stworzenie warunków do terminowej i prawidłowej realizacji rocznego i kwartalnych planów pracy.
 6. Zastępca wojewódzkiego inspektora zastępuje wojewódzkiego inspektora w czasie jego nieobecności.
 7. W czasie jednoczesnej nieobecności wojewódzkiego inspektora i jego zastępcy, wojewódzkim inspektoratem kieruje, z zastrzeżeniem spraw ujętych w § 7 ust. 2 pkt 1 a,b,c,f,g,h, pkt 2 e oraz pkt 4 upoważniony przez wojewódzkiego inspektora kierownik komórki organizacyjnej wojewódzkiego inspektoratu. Zakres zastępstwa wojewódzki inspektor określa na piśmie

§ 9

 1. Zadania wojewódzkiego inspektoratu realizują komórki organizacyjne, każda w swoim zakresie działania.
 2. Komórką organizacyjną kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt spraw prowadzonych przez kierowaną komórkę organizacyjną.
 3. Pracą Wydziału Inspekcji i Wydziału Monitorigu Środowiska kierują Naczelnicy przy pomocy swoich zastępców.
 4. Zastępcy wykonują zadania określone przez Naczelników w indywidualnych zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz realizują w całości zadania i kompetencje Naczelnika w czasie jego nieobecności.
 5. W przypadku spraw, których prowadzenie wymaga współdziałania kilku komórek organizacyjnych koordynatorem jest kierownik tej komórki organizacyjnej, w której zakresie działania mieści się problem podstawowy prowadzonej sprawy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba koordynatora wyznacza wojewódzki inspektor.
 6. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną, rzetelność ustaleń oraz poprawną redakcję opracowywanych materiałów.

§ 10

 1. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne o podanych symbolach, kierowane odpowiednio przez kierowników tych komórek:
  1. Wydział Inspekcji - WI - w tym stanowiska pracy w Kędzierzynie-Koźlu - kierowany przez Naczelnika,
  2. Wydział Monitoringu Środowiska - WMŚ - kierowany przez Naczelnika,
  3. Laboratorium - LAB - kierowane przez Kierownika Laboratorium,
  4. Wydział Administracyjno-Techniczny, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych - WAT - kierowany przez Naczelnika,
  5. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych - WBFE - kierowany przez Głównego Księgowego
  oraz samodzielne stanowiska pracy do spraw:
  1. prawnych - SP,
  2. przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy - SPBHP,
  3. obronnych - SO,
  4. współpracy międzynarodowej - SWM,
  5. Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych - SPN.
 2. W skład Laboratorium wojewódzkiego inspektoratu wchodzą pracownie:
  • analityczna - kierowana przez Kierownika pracowni
  • biologiczna - kierowana przez Kierownika pracowni
  • ochrony powietrza i poboru prób - kierowana przez Kierownika pracowni
 3. Schemat organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 11

Wojewódzki inspektor ustala liczbę pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz dokonuje zmian w tym względzie, w zależności od zakresu aktualnie realizowanych zadań.

§ 12

 1. Tryb postępowania i załatwiania korespondencji oraz spraw w wojewódzkim inspektoracie reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 2. Nadzór i kontrola w wojewódzkim inspektoracie prowadzone są w oparciu o "Regulamin kontroli zarządczej" wprowadzony zarządzeniem wojewódzkiego inspektora.
 

Rozdział V

Zadania komórek organizacyjnych

§ 13

Do poszczególnych komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu należą w szczególności następujące zadania:

 1. Wydział Inspekcji
  1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w zakresie:
   1. przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
   2. przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
   3. przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
   4. eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
   5. przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
   6. przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
   7. postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z póżn. zm.), oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
   8. przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
   9. przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
   10. przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm),
   11. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
  2. wykonywanie zadań z zakresu:
   1. a)ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322),
   2. rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
   3. rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów,
   4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
   5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
   6. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
   7. zbierania danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
   8. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
   9. przepisów dotyczących zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawy,
   10. ustawy o transgranicznym przemieszczaniu odpadów,
   11. ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 z późn. zm.),
   12. kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska.
  3. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
  4. weryfikacja rocznych raportów w zakresie rozliczenia uprawnień do emisji,
  5. prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska.
  6. przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji.
  7. przygotowywanie decyzji ustalających koszty poboru próbek oraz pomiarów i analiz na podstawie, których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska.
  8. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
  9. przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary pieniężne za przekraczanie lub naruszanie warunków korzystania ze środowiska.
  10. przygotowywanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,
  11. identyfikacja źródeł poważnych awarii.
  12. opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.
  13. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie
  14. przygotowywanie zarządzeń, zakazów i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska w związku z wystąpieniem poważnych awarii.
  15. prowadzenie rejestru poważnych awarii i prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii na obszarze województwa opolskiego.
  16. opracowanie rocznych i kwartalnych planów kontroli oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
  17. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych, o decyzjach określających wymiar kary biegnącej.
  18. prowadzenie szkoleń i instruktaży przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządów i podmiotów gospodarczych.
  19. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.
  20. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
  21. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.
  22. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
 2. Wydział Monitoringu Środowiska
  1. opracowywanie wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wykonywanie zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, określonych w wieloletnich programach PMŚ przez Głównego Inspektora dla województwa,
  2. gromadzenie wyników pomiarów stanu środowiska uzyskiwanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
  3. gromadzenie informacji o korzystaniu ze środowiska na podstawie wykazów przedkładanych przez podmioty korzystające ze środowiska,
  4. analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych danych oraz sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu środowiska,
  5. przekazywanie wyników pomiarów, ocen oraz informacji o korzystaniu ze środowiska do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych organów zgodnie z odrębnymi przepisami,
  6. sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska,
  7. przygotowywanie informacji określających aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze województwa,
  8. udostępnianie informacji o stanie środowiska,
  9. przygotowywanie zaświadczeń dla producenta zamierzającego prowadzić ekologiczne gospodarstwo rolne,
  10. opracowywanie rocznych i kwartalnych planów i sprawozdań dotyczących pracy wydziału,
  11. prowadzenie biblioteki monitoringu środowiska,
  12. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
  13. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.
 3. Laboratorium
  1. wykonywanie badań, pomiarów i analiz na potrzeby prowadzonych kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii, a także na rzecz monitoringu środowiska i na zlecenie klienta zewnętrznego, poprzez:
   • pobieranie próbek środowiskowych,
   • wykonywanie analiz fizykochemicznych i biologicznych w oparciu o metody znormalizowane, opublikowane w normach międzynarodowych, krajowych oraz Zarządzeniach Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Rozporządzeniach Ministra Środowiska lub nieznormalizowane, opisane w procedurach badawczych laboratorium,
   • pomiary zanieczyszczeń środowiska,
  2. współpraca z:
   • innymi laboratoriami i placówkami naukowo-badawczymi,
   • krajowym laboratorium referencyjnym i wzorcującym w zakresie wdrażania systemów jakości, metodyk badawczych oraz aparatury pomiarowej,
   • jednostkami opracowującymi normy i przepisy,
   • Głównym Urzędem Miar i laboratoriami pomiarowymi,
  3. opracowywanie rocznych i kwartalnych planów i sprawozdań dotyczących pracy Laboratorium,
  4. opracowanie i wdrażanie metod analitycznych i systemów pomiarowo-kontrolnych,
  5. udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i badaniach porównawczych w zakresie prowadzonych przez Laboratorium badań i pomiarów,
  6. realizacja zadań wynikających z obowiązku obsługi metrologicznej,
  7. doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością,
  8. realizacja obowiązków wynikających z akredytacji,
  9. czasowe gromadzenie odpadów niebezpiecznych,
  10. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
  11. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.
 4. Wydział Administracyjno-Techniczny, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych
  1. prowadzenie spraw kadrowych wraz z obowiązującą w tym zakresie sprawozdawczością,
  2. prowadzenie sekretariatu wojewódzkiego inspektoratu oraz nadzór nad obiegiem korespondencji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  3. ewidencjonowanie skarg i wniosków oraz nadzór formalny nad ich załatwianiem,
  4. przygotowywanie zbiorczych, rocznych i kwartalnych planów pracy wojewódzkiego inspektoratu oraz sprawozdań z ich realizacji,
  5. przygotowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń wojewódzkiego inspektora,
  6. koordynowanie działalności szkoleniowej pracowników,
  7. prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez wojewódzkiego inspektora,
  8. nadzór nad zamawianiem pieczęci służbowych i prowadzenie ich ewidencji,
  9. zaopatrywanie w materiały, przedmioty nietrwałe oraz środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wojewódzkiego inspektoratu,
  10. zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
  11. dokonywanie systematycznego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń, funkcjonowania urządzeń technicznych oraz organizowanie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich,
  12. koordynowanie działań wynikających z realizacji postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych,
  13. prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz sporządzanie inwentaryzacji majątku wojewódzkiego inspektoratu (wspólnie z innymi wydziałami) i przeprowadzanie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu,
  14. zapewnienie właściwego funkcjonowania transportu, nadzór i rozliczanie środków transportu stanowiących własność wojewódzkiego inspektoratu,
  15. prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń,
  16. prowadzenie spraw prawidłowego zabezpieczenia i ochrony majątku wojewódzkiego inspektoratu, w tym ustalenie zgodnie z obowiązującymi przepisami osób materialnie odpowiedzialnych za poszczególne składniki majątku,
  17. zabezpieczenie porządku i czystości wszystkich pomieszczeń wojewódzkiego inspektoratu,
  18. zapewnienie właściwego funkcjonowania sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego,
  19. przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Inspekcji oraz Laboratorium miesięcznych harmonogramów dyżurów domowych na wypadek wystąpienia poważnych awarii oraz nadzór organizacyjny w takim przypadku,
  20. przygotowywanie niezbędnych danych do działania komisji d/s świadczeń socjalnych,
  21. prowadzenie zakładowego archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  22. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
  23. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.
 5. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych
  1. prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych związanych z działalnością wojewódzkiego inspektoratu jako jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
   1. opracowywanie i realizacja planów finansowych,
   2. prowadzenie rachunkowości wojewódzkiego inspektoratu,
   3. dokonywanie okresowych analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie działań niezbędnych w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,
   4. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań,
  2. prowadzenie nadzoru i kontroli przebiegu działań inwentaryzacyjnych,
  3. prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych,
  4. redystrybucja wpływów z tytułu kar i windykacja należności funduszy ochrony środowiska,
  5. prowadzenie obsługi kasowej.
  6. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
  7. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.
 6. Samodzielne stanowisko pracy d/s prawnych
  1. świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności:
   1. udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
   2. sporządzanie opinii prawnych,
   3. opracowywanie projektów aktów prawnych,
   4. występowanie w charakterze pełnomocnika wojewódzkiego inspektoratu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi i urzędami,
  2. informowanie kierownictwa wojewódzkiego inspektoratu o:
   1. zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności wojewódzkiego inspektoratu,
   2. uchybieniach w działalności wojewódzkiego inspektoratu w zakresie przestrzegania prawa i skutków tych uchybień,
  3. sprawowanie nadzoru prawnego nad realizacją zamówień w wojewódzkim inspektoracie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  4. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów,
  5. nadzór prawny nad egzekucją należności,
  6. wykonywanie innych czynności poleconych przez wojewódzkiego inspektora zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).
 7. Samodzielne stanowisko pracy d/s przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,
  2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  3. inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć i poczynań zmierzających do poprawy warunków bhp i ppoż. w komórkach organizacyjnych Inspektoratu,
  4. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. dokonywanie okresowych przeglądów sprzętu bhp i ppoż. oraz przestrzeganie terminu konserwacji w/w sprzętu.
  6. współpraca z Komendą PSP w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
  7. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących Inspektoratu albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
  8. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków. Prowadzenie wymaganych rejestrów oraz dokumentacji w tym zakresie,
  9. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  10. nadzór i kontrola właściwego zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej oraz należytego ich wykorzystania przez pracowników,
  11. organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie bhp i ppoż.,
  12. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz kontrola przestrzegania przepisów dotyczących tych badań,
  13. wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
  14. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawach dotyczących bhp.
  15. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.
 8. Samodzielne stanowisko pracy d/s obronnych
  1. opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności obowiązującej dokumentacji w dziedzinie obronności na okres pokoju, podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa,
  2. opracowywanie i aktualizowanie dokumentów planu obrony cywilnej oraz specjalistycznych planów obrony cywilnej,
  3. opracowywanie planów szkolenia obronnego, szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej, szkolenie pracowników w zakresie powszechnej samoobrony oraz ich organizacja.
 9. Samodzielne stanowisko pracy d/s współpracy międzynarodowej
  • koordynacja działań w zakresie współpracy międzynarodowej.
 10. Samodzielne stanowisko pracy - Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  2. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  4. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
  5. prowadzenie oraz organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  6. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających oraz przechowywanie akt zakończonych postępowań,
  7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  8. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.
 

Rozdział VI

Obowiązki i uprawnienia pracowników wojewódzkiego inspektoratu.

§ 14

 1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia pracowników określają:
  1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz.1505, z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.),
  3. regulamin pracy wojewódzkiego inspektoratu.
 2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki:
  1. głównego księgowego - określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
  2. radcy prawnego - określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.).

§ 15

 1. Do zadań zastępcy wojewódzkiego inspektora należy:
  1. reprezentowanie wojewódzkiego inspektoratu w sprawach nie zastrzeżonych dla wojewódzkiego inspektora,
  2. planowanie i organizowanie pracy wojewódzkiego inspektoratu oraz tworzenie warunków do jego prawidłowego funkcjonowania,
  3. ustalanie szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych oraz zakresów czynności poszczególnych pracowników,
  4. wnioskowanie w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników oraz z dyscypliną pracy,
  5. zapewnienie warunków przestrzegania przepisów dotyczących porządku oraz ochrony informacji niejawnych,
  6. nadzór nad przestrzeganiem ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zastępca wojewódzkiego inspektora wykonuje inne zadania poza wymienionymi w ust.1 ustalone odrębnymi decyzjami wojewódzkiego inspektora.
 3. Zastępca wojewódzkiego inspektora w zakresie swojego działania ponosi odpowiedzialność służbową przed wojewódzkim inspektorem.

§ 16

 1. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy:
  1. planowanie, organizowanie i kierowanie pracą komórki oraz opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników,
  2. sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym pism i opracowań,
  3. przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,
  4. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi wojewódzkiego inspektoratu,
  5. wnioskowanie w sprawach zatrudniania, awansowania, nagradzania, wyróżniania i dyscyplinowania pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy,
  6. przeprowadzanie kontroli przestrzegania dyscypliny pracy oraz właściwego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników.
  7. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących porządku oraz zabezpieczenia ochrony informacji niejawnych,
  8. przeprowadzanie szkoleń wstępnych - instruktaży stanowiskowych z zakresu bhp na stanowiskach pracy dla podległych pracowników,
  9. nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów i zasad bhp oraz ppoż.
  10. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  11. realizacja zadań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej w zakresie swego działania ponosi odpowiedzialność służbową przed wojewódzkim inspektorem.

§ 17

 1. Do obowiązków pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy należy:
  1. samodzielne wykonywanie w sposób prawidłowy i terminowy powierzonych zadań,
  2. współdziałanie w realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi wojewódzkiego inspektoratu,
  3. opracowywanie i wydawanie ocen i opinii oraz formułowanie wniosków i propozycji w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Pracownik zajmujący samodzielne stanowisko pracy ponosi odpowiedzialność za wykonywane zadania przed wojewódzkim inspektorem.

§ 18

 1. Do obowiązków pracowników wojewódzkiego inspektoratu należy:
  1. znajomość przepisów prawnych i wytycznych w zakresie wykonywanej pracy oraz głównych kierunków działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska,
  2. terminowe załatwianie powierzonych spraw zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami,
  3. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
  4. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  5. przestrzeganie regulaminu pracy i pełne wykorzystanie czasu pracy na wykonywanie zadań służbowych,
  6. pełnienie dyżurów domowych na wypadek wystąpienia poważnych awarii.
  7. doskonalenie zawodowe oraz form i metod pracy.
 2. Pracownik odpowiada przed bezpośrednim przełożonym za wykonanie poleconych zadań.
 3. Szczegółowe zadania i obowiązki poszczególnych pracowników określają ustalone zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof
Opublikował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Liczba wyświetleń: 1899

Data wytworzenia: 2014-11-18 23:36:37
Data publikacji: 2014-11-18 23:36:41
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2016-10-11 14:27:40

Historia zmian artykułu:
2016-10-11 14:27:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-04-20 16:46:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-03-31 14:01:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v3
2014-11-19 13:27:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.