Zarządzenie nr 9/2012 - WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Zatwierdzam
Ryszard Wilczyński
Wojewoda Opolski
Opole, dnia 21.05.2012

 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2012

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 10 maja 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 13/2011 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 129, poz. 747) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2011 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale II § 6 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. kontrola oddawania do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.”

2. W rozdziale IV § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Laboratorium wchodzą następujące pracownie, kierowane przez ich kierowników:

 • Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych,
 • Pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych,
 • Pracownia pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu środowiska.”

3. W rozdziale V § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydział Inspekcji

1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w zakresie:

 1. przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 2. przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
 3. przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
 4. eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 5. przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
 6. przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 7. postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2005 r., Nr 121, poz. 1263, z póżn. zm.), oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
 8. przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
 9. przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 10. przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm),
 11. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).

1a. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008, z późn. zm.).

2. wykonywanie zadań z zakresu:

 1. ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322),
 2. rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
 3. rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów,
 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
 5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
 6. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695),
 7. zbierania danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 8. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
 9. przepisów dotyczących zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawy,
 10. ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
 11. ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 z późn. zm.),
 12. kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

3. ocena informacji zawartych w rocznych raportach podmiotów korzystających ze środowiska, a wynikających z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji przesłanych do WIOŚ przez KOBIZE,

4. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

5. weryfikacja rocznych raportów w zakresie rozliczenia uprawnień do emisji,

6. prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska,

7. przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji,

8. przygotowywanie decyzji ustalających koszty poboru próbek oraz pomiarów i analiz na podstawie, których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska,

9. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

10. przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary pieniężne za przekraczanie lub naruszanie warunków korzystania ze środowiska,

11. przygotowywanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

12. identyfikacja źródeł poważnych awarii,

13. opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku,

14. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,

15. przygotowywanie zarządzeń, zakazów i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska w związku z wystąpieniem poważnych awarii.

16. prowadzenie rejestru poważnych awarii i prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii na obszarze województwa opolskiego,

17. opracowanie rocznych i kwartalnych planów kontroli oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,

18. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych, o decyzjach określających wymiar kary biegnącej,

19. prowadzenie szkoleń i instruktaży przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządów i podmiotów gospodarczych,

20. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.

21. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,

22. planowanie i monitorowanie celów zadań, podzadań oraz mierników i ich wartości bazowych i docelowych w układzie zadaniowym,

23. sporządzanie sprawozdawczości z wykonania zadań, podzadań oraz mierników dla układu zadaniowego budżetu,

24. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych,

25. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.”

4. W rozdziale V § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wydział Monitoringu Środowiska

 1. opracowywanie wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wykonywanie zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, określonych w wieloletnich programach PMŚ przez Głównego Inspektora dla województwa,
 2. gromadzenie wyników pomiarów stanu środowiska uzyskiwanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
 3. gromadzenie informacji o korzystaniu ze środowiska na podstawie wykazów przedkładanych przez podmioty korzystające ze środowiska,
 4. analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych danych oraz sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu środowiska,
 5. przekazywanie wyników pomiarów, ocen oraz informacji o korzystaniu ze środowiska do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych organów zgodnie z odrębnymi przepisami,
 6. sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska,
 7. przygotowywanie informacji określających aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze województwa,
 8. udostępnianie informacji o stanie środowiska,
 9. przygotowywanie zaświadczeń dla producenta zamierzającego prowadzić ekologiczne gospodarstwo rolne,
 10. opracowywanie rocznych i kwartalnych planów i sprawozdań dotyczących pracy wydziału,
 11. prowadzenie biblioteki monitoringu środowiska,
 12. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
 13. planowanie i monitorowanie celów zadań, podzadań oraz mierników i ich wartości bazowych i docelowych w układzie zadaniowym,
 14. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.”

5. W rozdziale V § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Laboratorium

 1. wykonywanie badań na potrzeby prowadzonych kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii środowiska oraz na rzecz monitoringu środowiska poprzez:
  • pobieranie próbek środowiskowych,
  • wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i biologicznych,
  • pomiary zanieczyszczeń środowiska,
  • wykonywanie pomiarów poziomu hałasu oraz poziomów pól elektromagnetycznych;
 2. obsługa stacji automatycznych monitoringu powietrza i automatycznych poborników nisko- i wysokoprzepływowych,
 3. udział w weryfikacji lokalizacji stacji automatycznych na terenie województwa,
 4. interpretacja danych ze stacji automatycznych i ich weryfikacja,
 5. prowadzenie prac związanych z wdrażaniem nowych metod analitycznych i systemów kontrolno-pomiarowych,
 6. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi i innymi laboratoriami prowadzącymi badania w podobnym zakresie,
 7. współpraca zagraniczna w zakresie monitoringu środowiska,
 8. udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i badaniach porównawczych w zakresie prowadzonych przez laboratorium badań i pomiarów,
 9. współpraca z Głównym Urzędem Miar i laboratoriami pomiarowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązku obsługi metrologicznej,
 10. współpraca z krajowym laboratorium referencyjnym i wzorcującym w zakresie wdrażania systemów jakości, metodyk badawczych oraz aparatury pomiarowej, uczestnictwa w szkoleniach i krajowych porównaniach międzylaboratoryjnych / interkalibracjach,
 11. doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,
 12. zapewnienie wymaganej jakości badań i pomiarów poprzez udział w krajowym systemie akredytacji laboratoriów badawczych oraz realizacja obowiązków wynikających z akredytacji,
 13. prowadzenie działalności usługowej na podstawie umów cywilno- prawnych w zakresie badań i pomiarów komponentów środowiska,
 14. przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych z klientami zewnętrznymi i kalkulacji kosztów,
 15. przygotowywanie przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu wniosków o dofinansowanie zakupów na potrzeby laboratorium ze źródeł pozabudżetowych,
 16. przygotowywanie wniosków dotyczących zamówień na aparaturę pomiarową i badawczą oraz odczynniki chemiczne i materiały pomocnicze dla Laboratorium,
 17. współudział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanej z zakupami dokonywanymi na rzecz Laboratorium,
 18. udział w procedurze zamówień publicznych prowadzonej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie właściwości Laboratorium,
 19. opracowywanie rocznych i kwartalnych planów dotyczących pracy Laboratorium,
 20. opracowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu działalności Laboratorium,
 21. sporządzanie sprawozdań na potrzeby Wojewody Opolskiego, Zarządu Województwa i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
 22. przygotowywanie informacji publicznej do udostępnienia w BIP,
 23. planowanie i monitorowanie celów zadań, podzadań oraz mierników i ich wartości bazowych i docelowych w układzie zadaniowym,
 24. sporządzanie sprawozdawczości z wykonania zadań, podzadań oraz mierników dla układu zadaniowego budżetu,
 25. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.”

6. W rozdziale V § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

 1. prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych związanych z działalnością wojewódzkiego inspektoratu jako jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
  1. opracowywanie i realizacja planów finansowych,
  2. prowadzenie rachunkowości wojewódzkiego inspektoratu,
  3. dokonywanie okresowych analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie działań niezbędnych w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,
  4. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań,
 2. prowadzenie nadzoru i kontroli przebiegu działań inwentaryzacyjnych,
 3. prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych,
 4. redystrybucja wpływów z tytułu kar i windykacja należności funduszy ochrony środowiska,
 5. prowadzenie obsługi kasowej,
 6. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
 7. planowanie wydatków w układzie zadaniowym,
 8. sporządzanie sprawozdawczości z wykonania wydatków w układzie zadaniowym,
 9. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego przez Wojewodę Opolskiego.

 

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 1310

Data wytworzenia: 2014-11-24 08:12:00
Data publikacji: 2014-11-24 08:12:08
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2016-10-11 14:28:11

Historia zmian artykułu:
2016-10-11 14:28:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-04-20 16:47:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-03-31 14:02:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v5
2014-11-24 08:23:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2
2014-11-24 08:17:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2014-11-24 08:12:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.